Kasulikku

Tuletõkkeuks on uks, mis vastab teatud tulepüsivusnõuetele ja on isesulguv ning riivistuv (kui ei ole teisiti lubatud).

Tuletõkkeuksi ja luuke katsetatakse vastavalt standardile EN 1634-1. Sulgurite suutlikkust tagada uste ja luukide tõrgeteta sulgemine tulekahju/suitsu korral katsetatakse sõltumata nende jõuallikast vastavalt standardile EN 14600.Standardi EN 1634-1 kohaselt katsetatud uksed või aknad tuleb liigitada, lähtudes kas terviklikkusest (E), terviklikkusest ja soojusisolatsioonist (EI1 või EI2) standardi EN 13501-2 kohaselt.

Tuletõkkeukse tuletõkke klassi väljendatakse tähisega EI (terviklikkus (püsivus)- ja soojusisolatsiooni nõudeid täitev). Ukse tulepüsivusaeg määratakse ukseleh(ted)est, lengi(de)st, sulustest ja muust varustusest koosnevale ümbritseva tarindiga liituvale tervikule. Tähisele järgneb number 15, 30, 60, 90 või 120, mis näitab ukse tulepüsivusaega minutites.

on tuletõkketarindi võime takistada leegi ja kuumade gaaside läbitungimist tulepoolselt küljelt tulevälisele küljele. Nii leegid kui ka kuumad põlemisgaasid võivad põhjustada tulevälise pinna või selle pinnaga külgneva materjali süttimist. Terviklikkuse hindamine viiakse reeglina läbi alljärgneva kolme kriteeriumi alusel:lubatust

– suuremad praod või avaused;

– puuvillpadja süttimine;

– püsiva leegi esinemine tulevälisel küljel!

on ehituselemendi võime takistada ülemäärase soojuse ülekannet tulepoolselt küljelt tulevälisele küljele. Soojusülekanne peab olema piiratud sel määral, et tuleväline pind ning selle pinna vahetus läheduses asuvad materjalid ei süttiks. Soojusisolatsioonivõime peab olema piisav selle läheduses asuvate inimeste kaitsmiseks.

Kui ehituselementi hinnatakse mitme piirkonna erinevate temperatuuride alusel, toimub klassifikatsioon lühima aja järgi, millal lubatud maksimaalne või keskmine temperatuuritõus ühes või teises piirkonnas on ületatud. Antud soojusisolatsioonivõime klassifitseerimise eristamiseks kasutatakse indekseid 1 ja 2:

– Soojusisolatsioonivõime I1

Keskmine temperatuuritõus ukselehe tulevälisel küljel on piiratud 140 °C üle esialgse keskmise temperatuuri; maksimaalse temperatuuritõusu piirmääraks ukselehe suvalises punktis on 180 °C. Arvesse ei võeta temperatuuri mõõtmise tulemusi kuni 25 mm kaugusel ukselehe nähtava osa servast. Temperatuuri tõus ukselengi suvalises punktis ei tohi ületada 180 °C, mõõdetuna 100 mm kaugusel ukselehe nähtavast servast (tulevälisel küljel) juhul, kui leng on laiem kui 100 mm; muudel juhtudel toimub mõõtmine ukselengi serva juures.

– Soojusisolatsioonivõime I2

Keskmine temperatuuritõus ukselehe tulevälisel küljel on piiratud 140 °C üle esialgse keskmise temperatuuri; maksimaalse temperatuuritõusu piirmääraks ukselehe suvalises punktis on 180 °C. Arvesse ei võeta temperatuuri mõõtmise tulemusi kuni 100 mm kaugusel ukselehe nähtava osa servast. Temperatuuri tõus ukselengi suvalises punktis ei tohi ületada 360 °C, mõõdetuna 100 mm kaugusel ukselehe nähtavast servast (tulevälisel küljel) juhul, kui leng on laiem kui 100 mm; muudel juhtudel toimub mõõtmine ukselengi serva juures.

Järelevalveametnik peab tuletõkke- ja evakuatsiooniuste ning -suluste heakskiidul kasutama tunnustatud asutuse tüübiheakskiitu (tüübisertifikaati) või vastavat CE-märgistust. Tüübiheakskiidu otsuse taotlemine on vabatahtlik ja seda taotleb avatäite valmistaja. Avatäitele väljastatud tüübiheakskiidu otsus on kohalikule järele-valveametile toote heakskiiduks kohustuslik. Tüübiheakskiidu otsuses peab olema selgelt näidatud kõnealuse tarindi konstruktsioon ja tulepüsivusklass.

Erandjuhul (vanad renoveeritavad hooned, ülisuured- või erikonstruktsiooniga uksed) peab järelevalveametnik tegema otsuse iga konkreetse juhtumi kohta, kasutades kõlblikkuse hindamisel volitatud ametiasutuse tehtud selgitusi ja tüübiheakskiidu otsuseid. Sellisel juhul peab hoone projekteerija eelnevalt koos ehitaja ja tarindi valmistajaga hankima vastava heakskiidu.

Tuletõkkeuks peab olema igal juhul tähistatud.

Tüübiheakskiiduga tuletõkkeuks tuleb tähistada vastavalt tüübiheakskiidu otsusele.

Tähistusel peab olema näidatud:

– tulepüsivusklass;

– sertifikaadi number ja sertifikaadi väljaandja nimi;

– valmistaja nimi;

– valmistamisaasta.

Tüübiheakskiidu otsust mitteomavale uksele tuleb paigaldada valmistaja tähis, millel peab olema näidatud:

– tulepüsivusklass;

– valmistaja nimi;

– valmistamisaasta.

Tähistuseks peab olema metalltahvel suurusega minimaalselt 25 mm × 55 mm ja paksusega 0,5 mm, mis tuleb kinnitada kõigile ukselehtedele ja lengidele püsivalt ning hõlpsasti kontrollitavalt.

Hingedega uksel tuleb tähistus kinnitada igale ukselehele ja lengile ning lükanduksel ukseleh(ted)ele umbes 1,5 m kõrgusel.

Tuletõkke klaasvaheseinal või mitteavataval aknal tuleb kinnitada tähistus ainult tarindi ühele poolele ning üks tähis igale ühtse tervikuna käsitletavale osale. Sellises vaheseinas paiknevad uksed peavad olema eraldi tähistatud.

Tuletõkkeuks peab olema varustatud sulgemisseadisega, mis vastab valmistajatehase andmetel oma sulgemisjõu ja muude omaduste poolest antud ukse kasutuskohale ja ukse parameetritele (laius, raskus) ning tagab ukse täieliku sulgumise.Sulgemisseade ei tohi olla seatav nii, et ust oleks võimalik fikseerida avatud asendis või ust saaks ära võtta ilma tööriista kasutamata.

Hingedega paarisuksel, millest igapäevaselt avatakse vaid üks pool ja teist poolt peetakse riivistatuna, peab sulgemisseade olema vaid esimesena mainitud (aktiivsel) ukselehel.

Sulgemisseadet ei pea kasutama korterite välisustel, tuletõkkesektsiooni osadeks jagavates seintes paiknevatel ustel (nagu majutusruumide uksed) ning normaal-kasutuses lukustatuna peetavatel tehniliste ruumide ja hooldusustel.

Kui ruumi kasutus eeldab ukse pidevat avatuna hoidmist, siis tuleb uks varustada sulgemisseadisega, mis sulgeb ukse tulekahju korral automaatselt.